សៀករហ័សកម្ម​បំបែក​ឯកទកម្ម​ពិភពលោក​នៅ​បារាំង

សៀករហ័សកម្ម​បំបែក​ឯកទកម្ម​ពិភពលោក​នៅ​បារាំង

ចេះ​វេទមន្ត ឬ​ក៏​ឆ្ពិន​ភ្នែក ? លោក Hans Klok លេង​សៀក ១៥ របៀប​ក្នុង​រយៈ​ពេល​តែ ៥ នាទី​ប៉ុណ្ណោះ តែ​អ្នក​ទស្សនាត្រូវ​ចំណាយ $1,000 ដើម្បីមើលសៀក ៥នាទីនេះ ។