ប្រវត្តិអង្គរវត្ត ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរយល់ដឹង

ប្រវត្តិអង្គរវត្ត ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរយល់ដឹង

វីដេអូទាំង២ផ្នែកខាងក្រោមបានឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសខ្មែរកាលពីសម័យអង្គរ ដែលជាទឹកដីរបស់ព្រះ ។ ចូលទស្សនា និងស្វែងយល់បន្ថែមទាំងអស់គ្នា ។

ផ្នែកទី១៖

ផ្នែកទី២៖