គន្លឹះស្វែងរកឯកសារទាំង៦  ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងពី Google

គន្លឹះស្វែងរកឯកសារទាំង៦  ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងពី Google

មនុស្សជាច្រើនប្រើប្រាស់ Google ដើម្បីស្វែងរកឯកសារជាច្រើន ដែលខ្លួនចង់បាន ។ សិស្សនិស្សិត ប្រើប្រាស់ដើម្បីការសិក្សា ។ អ្នកធ្វើការរកស៊ីត្រូវការស្រាវជ្រាវឯកសារទិន្នន័យ ។ មនុស្សផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអាចប្រើប្រាស់ Google ដើម្បីស្វែងរកការកំសាន្តដូចជាចំរៀង រឿងកំប្លែង ឬអត្តកំសាន្តជាច្រើនទៀតជាដើម ។ តើអ្នកដឹងទេថា អ្នកអាចមិនទាន់ប្រើប្រាស់ Google អោយអស់ពីសមត្ថិភាពរបស់វានោះទេ ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាគន្លឹះទាំង ៦ ដើម្បីជួយសម្រួលការស្វែងរករបស់អ្នកអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនទៅទៀត ។

១. ស្វែងរកឃ្លានៅជាប់គ្នាដាច់ខាត

Google Tips 1

២. មិនស្វែងរកពាក្យណាមួយ

Google Tips 2

៣. ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ

Google Tips 3

៤. ស្វែងរកវែបសាយដូចគ្នា

Google Tips 4

៥. ស្វែងរកអត្តបទក្នុងវែបសាយ

Google Tips 5

៦.  បកប្រែភាសា

Google Tips 6