ផ្សេងៗ

ផ្សេងៗ

0 463
ចំណែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត Smartphone និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍របស់ Smartphone ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ ។ តាមតារាងបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Samsung មានចំណែកទីផ្សារធំជាងគេជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ 23.2%, ឯ Apple ជាប់លេខ 2 ដោយមាន 14.8% ។ ទោះបីជា Samsung និង Apple ជាប់ស្ថិតក្នុងកំពូលតារាងក៏ដោយតែការលក់បានធ្លាក់ចុះគួរអោយកត់សម្គាល់ដោយ Samsung ធ្លាក់ចុះប្រមាណ...

អស់អត្តបទដើម្បីបង្ហាញ